Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – WEBÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – WEBÁRUHÁZ

A Századvég Kiadó webáruházából történő vásárlás esetén

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Századvég Politikai Iskola Alapítvány által működtetett Századvég Kiadó (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.szazadveg.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Ügyfél: az a természetes személy vagy cég végfelhasználó, aki, illetve amely a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén megadja adatait és e felületen keresztül árut rendel, vásárol. A jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A webáruház-szolgáltatás igénybe vételével Ügyfél, az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

A Szolgáltató adatai:

 • Név: Századvég Kiadó
 • Székhely: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
 • E-mail cím: kiado@szazadveg.hu     
 • Kapcsolattartó: Tóth Krisztián kiadói koordinátor
 • E-mail cím: toth@szazadveg.hu
 • Telefon: +36 1 479 5298
 • Adószám: 18052411-2-41
 • Bankszámlaszám: 1150092-11068312-00000000
 • A Webáruház nyelve: Magyar
 • Tárhelyszolgáltató: Hetzner Online (székhely: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany; adószám: DE812871812; telefon: +49 (0) 9831 505-0; e-mail: info@hetzner.com)

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;

 

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;

 

Szerződés: Szolgáltató és Ügyfél között a Webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő, a weboldalon feltüntetett Termék megvásárlására irányuló adásvételi szerződés;

 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül;

 

weboldal: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál;

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

 

Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi; 

 

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a)       a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b)       a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

I. Általános rendelkezések

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elkertv.) törvény; a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései; a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

II. Szerződési feltételek hatálya

A Felek között létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Szolgáltató és az Ügyfél jogait és kötelezettségeit, a Szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Webáruházból való rendeléssel Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, mely maradéktalanul a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő szerződés részét képezi..

 • Időbeli hatály:

A jelen ÁSZF annak közzétételétől hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

 • Területi hatály:

A Webáruházból termék mind belföldről, mind külföldről rendelhető. Külföldi megrendelés teljesítésére azonban csak a Felek szállítási költségekben való külön megállapodása esetén van lehetőség. Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában a magyarországi általános forgalmi adót alkalmazza minden Termék esetében.

III. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1. A megvásárolni kívánt Termék főbb jellemzőit, az adott Termékhez tartozó leírás tartalmazza. A leírás téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2. Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a weboldalon szereplő információkat. Szolgáltató az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal.

3. A Webáruházban található képektől való esetleges eltérésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de mindent megtesz, hogy a termékképek a valóságot tükrözzék.

4. Amennyiben a Webáruházban szereplő információ ésszerű eljárás mellett hiányosnak vagy ellentmondónak tűnik, úgy az Ügyfél a Kapcsolattartótól jogosult tájékoztatást kérni. Ennek elmaradása az Ügyfél részéről önhibának minősül, és az ezzel összefüggő hátrányos következményekért a felelősség az Ügyfelet terheli.

5. A Webáruház Termékeinek megtekintéséhez, a böngészéshez külön adatok megadása vagy regisztráció nem szükséges.

6. Ügyfél, a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására és kezelésére a Szolgáltatót bízta meg, aki vállalja az adatok bizalmas kezelését, szerverein való biztonságos tárolását valamint azt, hogy azokat harmadik személy részére nem adja ki.

IV. A szerződés létrejötte és feltételei

A szerződés a www.szazadveg.hu weboldal felületén történő vásárlás során a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre.

A Webáruházban történő vásárlás feltétele minden egyes vásárlás esetén a jelen ÁSZF elfogadása. 

A megrendelés akkor jön létre, amikor Ügyfél a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben az adatok valódisága kérdéses, azok ellentmondóak vagy értelmezhetetlenek, az Ügyfelet megkeresse az adatok egyeztetése érdekében vagy az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

1. Vásárlás menete

Az Ügyfélnek nem szükséges a weboldalon vagy a Webáruház oldalán regisztrálnia annak érdekében, hogy a Webáruházból vásárolni tudjon. Az Ügyfél a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, a Termékeket az általa megadott mennyiségben kosarába helyezheti. A kosárba helyezett Termékeket a vásárlás véglegesítésével rendelheti meg. A vásárlás véglegesítéséhez meg kell adni a számlázási adatokat – melyek a Webáruház felületén csillaggal kerülnek megjelölésre –, és ha ettől eltér, akkor a szállítási adatokat. 

A rendelések feldolgozását a Szolgáltató igyekszik lehetőségeihez mérten a legrövidebb időn belül elvégezni. Általános esetben a rendelések feldolgozása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig történik. Az ezt követően, illetve szombaton vagy vasárnap, valamint munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállítási ügyintézése a következő munkanapon kezdődik meg.

Termékek megtekintése, böngészése, kosárba helyezése

Webáruház menüpontban tekinthetők meg a Termékek. A Termékek képére kattintva a termékek adatai, ára és rövidített ismertetője olvasható. A Termékek ára nem tartalmazza a postaköltséget, melyet a mindenkor érvényes postai díjszabás szerint a megrendelő köteles külön megfizetni. A postai díjszabás a következő linken érhető el: https://www.posta.hu/postai_dijak. A Terméknél található Kosárba gombra kattintva az Ár melletti üres mezőben meghatározott mennyiségű Termék kerül a kosárba.

Kosár tartalmának megtekintése, módosítása

A weboldal jobb felső sarkában található a kosár, jelezve az abban található Termékek számát és összértékét. Miután Terméket helyezett a kosárba, látható a kosár ikon mellett a kosár tartalmának mennyisége és teljes összege. A kosár ikonra kattintva megtekinthető annak részletes tartalma, a fizetési adatokra vonatkozó űrlappal.

A kosár részletes tartalmának megjelenítése után módosítható bármely kosárban lévő Termék mennyisége. A mennyiség mező tartalmának módosítása után a Frissít gombra kattintás után történik meg az árak újrakalkulálása. A Termék neve mellett jobb oldalon található X szimbólumra (ikonra) kattintva bármelyik Termék eltávolítható a kosárból. A kosár megtekintése nem jelenti feltétlen a vásárlás befejezését. A Webáruház menüpontra kattintva folytatható a Termékek megtekintése, újabb Termékek kosárba helyezése. 

Megrendelés véglegesítése

Amennyiben nem kíván több Terméket a kosárba helyezni, és megrendelését véglegesíteni szeretné, a kosár részletes tartalmának megjelenítésekor lent szükséges megadni a számlázási és szállítási adatokat. 

Ha megadta a számlázási és szállítási adatokat, továbbá ellenőrizte a Kosár tartalmát, a Megrendelem gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelés véglegesítésével automatikusan elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket!

A rendszer ezt automatikusan feldolgozza, amiről a megadott e-mail címre elektronikus levél formájában automatikus visszaigazolást kap.

2. Rendeléshez szükséges adatok

- Átvételi mód megadása: postai küldeményként vagy személyes átvétel a Kiadó épületében.

Személyes átvétel esetén a Termékek a Századvég Kiadó épületében (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.) hétfőtől szerdáig 9:00 és 17:00 óra között, valamint csütörtökön 9:00 és 15:00 óra között vehetők át.

- Fizetési mód megadása: banki átutalás vagy csekkes fizetés. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes átvétel esetén csak készpénzes fizetési módra van lehetőség. Postai kiszállítás esetén pedig csekken, vagy átutalással történhet a fizetés, tehát ebben az esetben készpénzes fizetési módra nincs lehetőség.

- Az Ügyfél adatainak megadása:

 • Magánszemély vásárlása esetén: Kiszállítási és számlázási adatok: név; irányítószám; település; utca, házszám. Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím.
 • Céges végfelhasználó vásárlása esetén: Kiszállítási és számlázási adatok: cégnév; irányítószám; település; utca, házszám; adószám. Megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím.

3. Rendelés visszaigazolása, rendelés módosítása

A 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a megrendelés leadásakor a Szolgáltató Webáruház szoftvere az Ügyfél részére a rendelés felvételének a tényéről azonnal értesítést, visszaigazolást küld. Amennyiben az Ügyfélhez ez 24 órán belül nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Szolgáltató telefonszámán, vagy e-mail címén van lehetőség. Kérjük, hogy az ilyen kérést a lehető leghamarabb szíveskedjen jelezni felénk.

4. Fizetési feltételek

Ügyfél, a megrendelés ellenértékét személyes átvétel esetén az áru átvételekor, postai küldeményként való átvétel esetén a csomagban elhelyezett számla alapján csekken, banki átutalással vagy a Webáruházon keresztül a Simplepay szolgáltatás használatával fizeti ki. A fizetési határidő a kézhezvételtől számított 8 nap. Ettől eltérés csak egyedi esetben, az Ügyfél előzetes tájékoztatása és hozzájárulása mellett lehetséges.

Simplepay szolgáltatás igénybevétele esetén a rendszer továbblépteti az Ügyfelet az OTP SimplePay fizetési oldalára. A rendszer továbblépését követően a fizetésre a Simple Pay ÁSZF-ének rendelkezései vonatkoznak (https://simplepay.hu/vasarlo-aff/). A fizetés a SimplePay honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP on-line kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). Az Ügyfél a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót.

A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal e-mailben küld visszaigazolást, ez azonban nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, melyről az Ügyfél a Szolgáltatótól kap visszaigazolást.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. E-mail cím pontatlan vagy helytelen megadásából fakadó kárért az Ügyfél felel. Az Ügyfél bankkártyás fizetést csak a Simplepay Adattovábbítási nyilatkozatának, Valutaváltási tájékoztatójának valamint egyéb kapcsolódó tájékoztatójának elfogadása mellett veheti igénybe.

5. Ár

A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett végfelhasználói bruttó ár, amely az általános forgalmi adót igen, a kiszállítás költségét azonban nem tartalmazza. A Webáruházban megrendelhető Termékek árváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületén megjelenítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6. Szállítási feltételek

A Webáruház felületén kiválasztott és megrendelt Terméket – amennyiben az Ügyfél postai kiszállítást választott átvételi módként – az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre postai szolgáltatás útján szállítjuk ki.

A megrendelt csomag feldolgozás után való postai feladásáról a Szolgáltató gondoskodik. A kiszállítás feltételei és határideje tekintetében a Magyar Posta szállítási feltételei az irányadóak.

A csomag tartalmazza a számlát. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni. A Terméken észlelt sérülés esetén, kérje jegyzőkönyv felvételét és a csomagot ne vegye át. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az Ügyfél az általa megrendelt Termék(ek)ért a megrendelést visszaigazoló e-mail megküldésétől számított 14 napon belül nem jelentkezik és az árut nem fizeti ki, illetve a futártól nem veszi át, akkor a Szolgáltató jogosult a megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és a Terméket visszakövetelni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az Ügyfelet terheli. Újraküldése pedig kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a megrendelés ellenértékét az Ügyfél előzetesen kiegyenlíti.

V. Az Ügyfél jogai és kötelességei

1. Elállás joga 

Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerint.

Az indoklás nélküli elállásra az Ügyfélnek az átvételt követően 14 nap áll rendelkezésére, melyet egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján vagy un. elállási nyilatkozat minta kitöltésével tehet meg.

Az Ellálási nyilatkozat minta a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az alábbi:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Kérjük, írásos nyilatkozatát, az elállás tárgyát képező termékkel együtt, küldje meg a Szolgáltató postacímére ajánlott küldeményként, hogy a postára adás dátumát igazolni tudja.

Az elállás tényét legegyszerűbben, a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben tudja közölni. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postai átadás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját.

Amennyiben az Ügyfél eláll a vásárlási szerződéstől, az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Ügyfél által portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Szolgáltató kizárólag eredeti, sérülésmentes termék visszaszolgáltatása, és a számla ellenében köteles a teljes vételárat a fogyasztó részére megtéríteni. A termék, a számla sérüléséből, hiányzásából eredő költségek az Ügyfelet terhelik.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése az Ügyfelet terheli! A csomag, Szolgáltatóhoz való beérkezését követően videokamerával rögzítésre kerül annak kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt.)

Szolgáltató, az Ügyfél által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költséget is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vásárló részére visszatéríti, amennyiben vásárló az elállás jogával él és hiánytalanul, eredeti állapotában visszajuttatja a megrendelt terméket.

Áru visszajuttatása a Szolgáltató fent jelölt postai címére lehetséges.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott/visszaküldött áruról bizonyossággal megállapítható, hogy károsodott és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat, vagy az Ügyfél nem megfelelően gondos árukezelése miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Szolgáltató követelheti az Ügyféltől.

3. Szavatosság és jótállás

Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Részletes tájékoztató a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján.

Szolgáltató vállalja a jogszabály által előírt kellék-, és termékszavatosságot azzal, hogy a jelen Webáruház Termékeihez jótállás nem kapcsolódik. A vásárlási szerződés határozott időre szól és a megrendelés teljesülésével megszűnik. A szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a Felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor az Ügyfél a Terméket átveszi.

3.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Századvég Kiadó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Századvég Kiadó  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

4. Vásárlói reklamáció érvényesítése

Az Ügyfél a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató adatainál feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

Az Ügyfél szóban vagy írásban közölheti panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó (Ügyfél) neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás (Szolgáltató) nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felügyfél személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Ügyfél aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfélt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154, 20/283-3422
E-mail:
info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 500

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon:
06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefon: 20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

E-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

Telefon: 30/9566-708

 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

5. Adatvédelmi szabályok

A weboldalon való vásárlás nem kötött regisztrációhoz. A vásárlás során megadott adatok a vásárlás, postázás és számlázás céljából szükségesek. 

Az Adatkezelő adatai:

A jelen ÁSZF-ben meghatározott adatokat a Szolgáltató jogosult kezelni.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozók igénybevételére, melyek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Az Adatkezelő az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezeti és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A kezelt adatokat az Adatkezelő kizárólag a vásárlással összefüggésben kezeli, azokat a jelen ÁSZF-ben meghatározottakon kívül harmadik személyek részére nem továbbítja. Kizárólag a megrendelt áruk kiszállítása érdekében Adatkezelő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a megrendelt Terméket előállító/forgalmazó cég rendelkezésére: átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím. 

Az adatkezelés célja, kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja a Századvég webáruházában vásárlás dokumentálása, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre megegyezik a rendeléshez szükséges adatokkal (IV. 2. pont).

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatokat csak a Századvég webáruházából történő vásárláshoz szükséges mértékig és időtartamig tárol és dolgoz fel. Az Ügyfél adatait önkéntesen adja meg, mellyel hozzájárul azok Adatkezelő általi adatkezeléséhez.

Az Adatkezelő az Ügyfél által megadott, egyedi azonosítást lehetővé nem tevő adatok feldolgozásával szolgáltatásai fejlesztése érdekében vásárlói statisztikákat készít.

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos szabályokra egyebekben az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak.

A Simplepay szolgáltatás igénybevétele során felmerülő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató elérhetősége: https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/01/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20210114.pdf

VI. Záró rendelkezések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, az kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azt Szolgáltató nem iktatja. A jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a www.szazadveg.hu weboldalon a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig.

Ügyfél bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció és egyik Fél részéről sem áll fenn követelés.

A szerződés nyelve: magyar, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató a Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeken rendelkezésére áll.

Szolgáltató a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF-ben, valamint mellékleteiben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weboldalán (www.szazadveg.hu) történő jogviszonyokra terjed ki.

Budapest, 2021. február 11.